Plan Kielce Dziś i Jutro

To pierwsza w Polsce, tworzona oddolnie, przez ruch miejski, strategia rozwoju miejscowości, tworząca kompleksowe rozwiązania mające wytyczyć nowe kierunki rozwoju miasta.

Strategia wyznaczająca nowe  priorytety rozwoju miasta:
- kluczowy jest rynek pracy i doprowadzenie do zwiększenia tak miejsc pracy jak i poziomu zarobków kielczan                                                                  - -ogromny nacisk musi być położony na uczynienie z Kielc najbardziej przyjaznego dla sektora małego i średniego biznesu, miasta w Polsce                      - zmiany muszą również objąć administrację, tak by stała się wsparciem, a nie hamulcem dla rozwoju lokalnej gospodarki, a mieszkańcy w końcu poczuli się jak właściciele miasta, a nie petenci
 - wszystko to po to, by zatrzymać postępujące demograficzne tsunami, które uznajemy za jedno z największych zagrożeń dla przyszłości naszego miasta

Uzasadnienie
W Stowarzyszeniu uznaliśmy, iż przyjęte przed 15 latu i wdrażane obecnie przez prezydenta miasta koncepcje rozwoju Kielc, nie tylko ich nie rozwijają, ale wręcz niszczą.

Kielce jako stolica mody? Miasto sportu? Bez przemysłu i fabryk? Z prezydentem twierdzącym publicznie, że to dobry sygnał, że mieszkańcy się wyprowadzają i mówiącym do młodych - Wyjeżdżajcie?

My, kieleccy patrioci, zebrani w Stowarzyszeniu Przyjazne Kielce uważamy te rozwiązania za całkowicie błędne.

Po 15 bowiem latach wdrażania tej (anty)koncepcji rozwoju, mieszkamy wszyscy w mieście wojewódzkim z niemal najszybciej starzejącą się populacją w kraju, liderze emigracji młodych, niemal najszybciej się wyludniającym, z najmniejszą w ostatniej dekadzie liczbą przyciągniętych inwestorów i tworzonych przez nich miejsc pracy, z 15 (na 18 miast wojewódzkich) miejscem w rankingu przyjazności dla biznesu wg Banku Światowego, z ostatnim miejscem wśród Miast Przyjaznych do Życia wg "Diagnozy Społecznej" profesora Czapińskiego, z trzecim w kraju bezrobociem, z niemal najniższymi średnimi zarobkami, najwyższym poziomem nepotyzmu (dwa razy wyższym od kolejnego miasta) i odsetkiem osób utrzymujących się z transferów socjalnych. W mieście, w którym w 2009 roku rodziło się 2068 dzieci, a w 2013 niecałe 1700...W mieście, którego PKB w relacji do PKB kraju cały czas się kurczy.

Także - oficjalne dokumenty jak "Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020" (wraz z aktualizacją) są w zasadzie tylko zbiorem pobożnych życzeń, bez określenia mierzalnych celów, wskazywania czasów realizacji, środków jakie mają być przeznaczone, inwestycji jakie są niezbędne do osiągnięcia przyjętych założeń, itd, itp.

Główne problemy
Zdaniem Stowarzyszenia nasze miasto musi zmierzyć się z trzema głównymi problemami:
- fatalną sytuacją ekonomiczno-gospodarczo
- zbliżającą się katastrofą demograficzną
- niewydolną administracją i brakiem odważnych elit intelektualno-społecznych

Ekonomia & Gospodarka
Kielce są na ostatnich miejscach we wszystkich liczących się rankingach gospodarczych. 15 miejsce (na 18) w rankingu Banku Światowego Przyjazności dla biznesu, najmniejsza liczba przyciągniętych w ostatniej dekadzie inwestorów, najmniejsza liczba utworzonych przez nich miejsc pracy, najmniejszy odsetek firm eksportujących, rosnące najszybciej w historii zadłużenie, trzeci poziom bezrobocia z równoczesnym brakiem specjalistów, niedopasowane kształcenie zawodowe, - to tylko niektóre z najbardziej palących problemów z jakimi musi się zmierzyć każda nowa ekipa, która przejmie miasto zrujnowane przez 15 ostatnich lat.
(i tej oceny nie zmienia remont centrum czy budowa kilku ulic - na dodatek, na kredyt, bo w tym czasie z miasta - nie mogąc znaleźć w nim dla siebie godnej pracy, uciekły setki i tysiące młodych, starszych i najstarszych mieszkańców naszego miasta, nogami głosując i pokazując jak się ma zaklinanie rzeczywistości przez żyjące w szklanej bańce Volvo S80, władze miasta, do realiów życia w jednym z najsłabszych gospodarczo miast wojewódzkich Polski)

Do tego - fatalna koncepcja rozwoju Kielc przyjęta przez obecnego prezydenta, Wojciecha Lubawskiego (rozwój Kielc jako stolicy mody, miasta sportu czy miasta bez przemysłu i fabryk) w żaden sposób nie rokuje żadnych perspektyw wyrwania się z tego zaklętego kręgu, co będzie tylko prowadzić do dalszej degradacji miasta.

Demografia
W 2009 roku rodziło się w Kielcach 2068 dzieci, a w 2013 już niecałe 1700.
W ubiegłym roku z Kielc wyjechało najwięcej ludzi w kraju (w porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi) - 0.8%, najwięcej młodych, a liczba seniorów przyrasta najszybciej w kraju (już stanowią 22,5% populacji, co jest drugim wynikiem za Łodzią)
Przy utrzymaniu tych trendów - w 2030-35 w Kielcach zostanie 150 tysięcy mieszkańców, z czego 40% to będą seniorzy, a liczba urodzeń wyniesie 600-700 noworodków rocznie.
Będziemy wówczas najstarszym i najbiedniejszym miastem wojewódzkim w Polsce i najstarszą stolicą regionu UE.

(I nie kupujemy tu wytłumaczeń prezydenta i jego ekipy, że przecież gdzie indziej też miasta wymierają, a ludzie wyjeżdżają. Bo...niemal w żadnym mieście wojewódzkim w Polsce nie dzieje się to na taką skalę i w takim tempie. Bo są miasta z których wyjeżdżają mieszkańcy, ale...to od nas wyjeżdża ich niemal najwięcej. I to od lat. A więc zasadnym jest pytanie - dlaczego akurat od nas aż tylu wyjeżdża? Znacznie więcej niż od innych)

Administracja
W Kielcach mamy dwa olbrzymie problemy w tej materii. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo dużym wycofaniem się elit społeczno-kulturalno-naukowo-gospodarczych z debaty o przyszłości i teraźniejszości regionu, z drugiej mamy zupełnie niewydolną kadrę kierowniczą administracji samorządowej, która ogranicza się do bieżącego zarządzania posiadanym majątkiem i zasobami, ale nie jest w stanie sformułować żadnego planu naprawczego mierzącego się z wyżej wymienionymi problemami z zakresu gospodarki i demografii.

Kiedy miasto zadłuża się najwięcej i najszybciej w historii - radni na sesji kłócą się o nazwy ulic. Kiedy Kielce wyludniają się niemal najszybciej w kraju - sesje nadzwyczajne są zwoływane, by spotykać się z absolutnie niewiarygodnymi inwestorami dla klubu piłkarskiego. Kiedy w Kielcach i regionie było najwięcej upadłości firm w kraju - nasze elity żyją świętokrzyskim tańcem z gwiazdami i wysyłają na siebie sms-y ze służbowych komórek.

W stowarzyszeniu - w ostatniej dekadzie przypominamy sobie w zasadzie jedno głośne wystąpienie Michała Sołowowa, które w jakikolwiek sposób było wyrazem zaniepokojenia stanem sytuacji miasta wyrażonym przez przedstawicieli lokalnych elit.

W efekcie zaś tego wycofania się elit z debaty publicznej, doprowadziliśmy nie tylko do zostawienia pola popisu dla tak fantastycznych teorii i działań jak stolice mody, miasto bez przemysłu czy najdroższe w Europie przystanki, ale także, a może przede wszystkim - do zapaści demograficznej i gospodarczej miasta. Do masowej emigracji młodych, do tego że nie widzą w Kielcach swojej przyszłości, do tego że za kilka lat (gdy skończą się fundusze unijne) upadłości lokalnych przedsiębiorstw będą się liczyły nie w dziesiątki, a setki i tysiące.

To - w połączeniu z indolencją kadry zarządzającej instytucjami publicznymi - od urzędu miasta po urzędy pracy czy instytuty designu, sprawia że za kilka lat może nie być czego ratować, gdyż ktoś myślący zacznie myśleć o reformie administracyjnej kraju, gdzie nasze województwo (z jego upadłą wówczas stolicą) nie będzie miało żadnych argumentów: ani ekonomicznych ani ludnościowych, by powalczyć o przedłużenie swojego istnienia.

Trzecim obszarem ujętym w Dziale Administracja będą rozwiązania dotyczące inwestycji lokalnych, opartych o układ 5 okręgów wyborczych i wchodzących w ich skład dzielnic.

Plan Kielce Dziś i Jutro
Dlatego - zebrawszy w Stowarzyszeniu Przyjazne Kielce grupę lokalnych patriotów, podjęliśmy się stworzenia alternatywnej dla oficjalnych dokumentów wizji rozwoju i zawarcie jej w dokumencie o nazwie Plan Kielce Dziś i Jutro.

Planu, który przedstawi pierwszą w historii Kielc (a tak naprawdę - całej Polski) - całkowitą i kompleksową strategię ujmującą w swej treści los mieszkańca od urodzenia, przez wszystkie etapy jego życia: edukację, pracę i rodzinę, aż do momentu, gdy godnie, z podniesioną głową, odejdzie na najlepszy ze światów.

Oparliśmy go o Plan Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Morawieckiego
(który bardzo dobrze definiuje wyzwania jakie stoją przed Polską, zbieżne w zasadzie z wyzwaniami jakie stoją przed Kielcami) oraz Master-Plan dla Łodzi przygotowany przez E&Y dla Łodzi za prezydenta Kropiwnickiego, który określił wówczas branże kluczowe i pchnął w kilka dosłownie lat gospodarkę miasta wyraźnie do przodu.
(Wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2008 r, kiedy ów plan był realizowany, Łódź była najatrakcyjniejszym podregionem w Polsce dla inwestycji w sektorze usług, drugim w tej klasyfikacji dla inwestycji zaawansowanych technologicznie, oraz trzecim dla inwestycji przemysłowych)

Wzorcami są dla nas sukcesy takich miast jak Rzeszów, Nowa Sól czy Lublin, bo pokazują, że miasta w trudnej sytuacji czy Polsce Wschodniej nie są skazane na porażkę i taka narracja narzucana nam z ratusza (że to co się dzieje, to wina położenia i historii), to tylko usprawiedliwienie indolencji, lenistwa i mierności umysłowej.
(wg raportu PwC, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, w latach 2004–2014 najwyższe wskaźniki odnotowały Rzeszów (o 58 proc.), Wrocław (45 proc.), Lublin (41 proc.) i Kraków (37 proc.) czyli 50% stanowiły ośrodki z Polski Wschodniej. Tej samej, do której należą i Kielce. Więc teza o przekleństwie przeszłości jest tylko wymysłem)

Dla utworzenie Planu Kielce Dziś i Jutro przyjęliśmy innowacyjne w skali kraju rozwiązanie polegające na stworzeniu kompleksowej wizji rozwoju miasta w oparciu o poprawę sytuacji poszczególnych grup mieszkańców.

Uznaliśmy bowiem, że tym, co tworzy miasto i jest jego najcenniejszych składnikiem są ludzie. Jego mieszkańcy. Ich kreatywność, umiejętności, ciężka praca, zaangażowanie, pomysły, ich firmy, organizacje, aktywność - to od ich ilości, poziomu i jakości zależy dobrobyt i pomyślność miasta.

Stąd - jeśli chcemy stworzyć Przyjazne Kielce musimy stworzyć Kielce Przyjazne Mieszkańcom.

Struktura Planu
Działania te ujęliśmy w trzech obszarach:
Społeczeństwo, Ekonomia, Administracja (Triada ASE)

W ich skład wchodzą następujące rozdziały:
* Społeczeństwo
- Kielce Przyjazne Młodym
- Kielce Przyjazne Studentom
- Kielce Przyjazne Rodzinie
- Kielce Przyjazne Seniorom
- Kielce Przyjazne Tym Co Wyjechali
- Kielce Przyjazne Organizacjom

* Ekonomia
- Kielce Przyjazne Przedsiębiorcom
- Kielce Przyjazne Inwestorom
- Kielce Przyjazne Pracownikom
- Kielce Przyjaznego Budżetu

*Administracja
- Kielce Przyjaznej Administracji
- Kielce Przyjaznych Dzielnic
- Kielce Kluczowych Inwestycji

Każdy z Rozdziałów zawierał będzie
- Analizę stanu obecnego
- Prognozę sytuacji danej grupy w latach 2030-35
- Listę proponowanych rozwiązań mających poprawić sytuację danej grupy
- Wskazanie ośrodków, gdzie takie rozwiązania już funkcjonują
- Koszty proponowanych działań
- Wskazanie źródeł ich finansowania

Konferencje programowe
Każdy z nich będziemy prezentować na specjalnej konferencji, co 1-2 miesiące, tak aby do wyborów samorządowych w 2018 roku do rąk kielczan trafił kompletny zapis reform jakie trzeba przeprowadzić w Kielcach, by nasze dzieci nie przeklęły nas kiedyś za nic-nie-robienie i pozostawienie im w spadku najbardziej zadłużonego i niewydolnego miasta wojewódzkiego w Polsce.

Cele
Cele jakie sobie stawiamy są wielorakie:
- przede wszystkim przedstawienie i wdrożenie konkretnego planu mogącego realnie poprawić sytuację kielczan i Kielc
- przedstawienie realnej, prawdziwej sytuacji Kielc w porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi i europejskimi
- doprowadzenie do poważnej, merytorycznej debaty na temat sytuacji i pozycji Kielc
- zwrócenie uwagi opinii publicznej na bardzo niską jakość oficjalnych strategii miasta, w zasadzie brak pomysłów na rozwój
- wymuszenie (poprzez stworzenie takiego planu) poprawy działań tak władz miejskich, jak i ich politycznej opozycji w zakresie realnych działań i rozwiązywania realnych problemów.

Liczymy na jedno: że wskutek stworzenia naszego Planu, w mieście, w którym od lat nie rozmawiano na poważnie o poważnych sprawach i przyszłości oraz rozwoju (ostatnim takim okresem była walka o województwo) - inne grupy decyzyjne, (jak partie i stowarzyszenia szykujące się do wyborów), by nie stracić do nas dystansu - będą musiały także przedstawić własne rozwiązania.
Jeśli nie z potrzeby realnej to z troski o własną d...użą przyszłość i sukces w wyborach - bo jeśli tylko Stowarzyszenie Przyjazne Kielce wystąpi z realnym programem i pomysłem na miasto - to zyska tym duże grono zwolenników zabierając głosy innym podmiotom.

A to właśnie realnych pomysłów na rozwój Kielc - a nie całkowicie oderwanych od rzeczywistości i realiów mrzonek, jakie serwuje nam (nie)rządząca (?) od 15 lat ekipa, nasze miasto najbardziej dziś potrzebuje.

Nie zmian nazw ulic, nie nowych statutów czy przystanków potrzebują Kielce.

Kielce potrzebują miejsc pracy i jak najlepszych warunków do ich tworzenia, Kielce potrzebują menadżerów którzy rozumieją, że to przedsiębiorcy i inwestorzy są kluczowi do rozwoju, a administracja jest od tego, by to wszytko wspierać, a nie w tym przeszkadzać.

Kielce muszą być Przyjazne dla mieszkańców!

tel. 576 189 286 • e-mail: przyjaznekielce@przyjaznekielce.pl
projekt i realizacja: amill.pl | Copyright © 2016 - 2018